Revista "9 Mai - Ziua Europei" Nr. 7 / 2017 onLine


C u p r i n s [RO]

E u r o p a – între integrare şi drepturile omului
În loc de motto: Despre ”unitatea stilistică”. 5

T e m a t i c a
Prof.dr.ing. Lidia Cristea: Politica de guvernanță a Uniunii Europene în contextul brexitului 7

e Q u a l i t a s
Vasile Andru: Despre defăimare și alte asemenea. 15

I s t o r i e  &  C u l t u r ă
Dr. Luminiţa Tărchilă: Anton Naum şi Idealul: Povestea Vulpei 17

A m i n t i r i  d i n  E u r o p a  R e a l ă
Acad. Kopi Kycyku: Eminescu „n-a învăţat cum se moare”. 20
Dr. Luciana Friedmann: Sigmund Freud şi un secol de psihanaliză
. 22

B i o-E c o n o m i e
Dr. Sever Avram: Oportunităţile şi problemele legate de utilizarea şi implementarea cu succes a Strategiei UE în domeniul Bioeconomiei în România. 24

O a s p e ţ i  î n  S p a ţ i u l  M i o r i t i c
Migjeni (Millosh Gjergj Nikolla): Zmeul 29

V e r b a  v o l a n t
„Iubirea nu bate la uşă...” – Portret liric: Nicolae Silade. 30
Dr. Alisa Velaj: The rhetoric of modern chaos in poetry of Niels Hav. 32

L u m e a  c a  u n  s p e c t a c o l – ş i  v i c e v e r s a
Prof.dr. Ardian Kycyku: În dulcele stil infantil 35
Drd. Linda Peșchir: Evoluţia concepţiilor de balet şi teatru.. 39
Dr. Maria Magdalena Jianu: Lazăr sau vremea dintre valuri sau Tăcerea înțeleptului cu Lumea. 41

M e d i u (m)
Dr. Ștefan Țarca: Uniunea Europeană și politica de mediu.. 42

T r a d i ţ i i   &  U r m e
Marele actor Alexander Moissi în Jurnalul lui Franz Kafka. 50

D i a l o g u r i
Victor Eftimiu: “Dac-ar fi s-o iau de la început, m-aş risipi cu şi mai multă dăruire”*. 51

P o l i t i c i  E u r o p e n e
Dr. Viorel Velișcu: Politica Uniunii Europene în domeniul transportului rutier. 55

P e r s p e c t i v e
Refondarea Uniunii Europene depinde de fiecare Stat și de fiecare Cetățean.. 63

A c t i v i t ă ţ i   Ş t i i n ţ i f i c e 
Simpozionul Juridica 2017. 67
Simpozionul Ştiinţific Internaţional şi Conferinţa ”Comunique”: Carte, comunicare, cercetare. 67

C o n t e n t [EN]

Europe – between integration and human rights
Instead of motto: About the ”stylistic unity”

T h e m a t i c
Prof.univ.dr.ing. Lidia Cristea: The governance policy of the European Union in the Brexit context

e Q u a l i t a s
Vasile Andru: About defamation

H i s t o r y  &  C u l t u r e
Dr. Luminiţa Tărchilă: Anton Naum and the ideal: ”The Fox Story”

Memories from the real Europe
Acad. Kopi Kyçyku: Eminescu "didn’t learned how to die"
Dr. Luciana Friedmann: Sigmund Freud and a century of psychoanalysis

B i o-E c o n o m y
Dr. Sever Avram: Opportunities and issues concearning the use and successful implementation of the EU strategy in the bio-economy in Romania

G u e s t s  i n  t h e  M y o r i t i c  S p a c e
Migjeni (Millosh Gjergj Nikolla): The ghost

V e r b a  v o l a n t
"Love does not knock on the door ..." – a lyric portrait: Nicolae Silade
Dr. Alisa Velaj: The rhetoric of modern chaos in the poetry of Niels Hav

T h e  w o r l d  a s  a  p e r f o r m a n c e  a n d  v i c e v e r s a
Prof.dr. Ardian Kycyku: In the sweet infantile style
Drd. Linda Peșchir: The evolution of the ballet and theatre concept
Dr. Maria Magdalena Jianu: Lazarus or the time between waves or the silence of the wise against the world

M e d i u (m)
Dr. Ștefan Țarca: European Union and the environmental policy

T r a d i t i o n s  &  T r a c e s
The great actor Alexander Moissi in Franz Kafka's Diary

D i a l o g u e s
Victor Eftimiu: "If I were to take it from the beginning, I would waste myself with more dedication"

E u r o p e a n  P o l i t i c s
Dr. Viorel Velișcu: The European Union politics in the road transport field

P e r s p e c t i v e s
The refounding of the European Union depends on each state and each citizen

S c i e n t i f i c  A c t i v i t i e s
The Juridica Symposium 2017 (XXVII-th Edition)
The "Comunique”  Scientific Symposium and Conference: Book, Communication, Research.

ISSN: 2066-1851
Copyright: Editura ERA
Nr. 7, An. VII / 2017

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu