Invitaţie / InvitationFacultatea de Arte şi Ştiinţe a Universităţii de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” vă invită să sprijinim împreună cultul calităţii superioare în viaţa universitară şi cotidiană.

Unul dintre scopurile noastre ideatice este să creăm
Individualităţi distincte, nu doar simpli cetăţeni

Informaţiile ştiinţifică şi de cultură sunt transmise de la pedagog la student prin dialog direct, prin expuneri deschise dezbaterilor – se poate vorbi uneori de o masă rotundă cu un singur colţ – fără a neglija importanţa şi capacitatea mijloacelor moderne de instruire a studenţilor, dar nealterând puterea cuvântul viu care informează şi formează instantaneu, în spiritul şcolilor din antichitate.

Această modalitate de predare şi de asimilare a informaţiei ştiinţifice îl ajută pe student nu doar să dobândească unele cunoştinţe teoretice substanţiale, ci şi să le vadă demonstrate în contextul perioadei în care trăim. Astfel, păstrând raporturile şi proporţiile, studentul are şansa să devină treptat un viitor coleg potenţial al profesorului.

Absolvent al facultăţii noastre fiind, te poţi angaja ca specialist la diferite instituţii naţionale şi internaţionale care se ocupă de comunicare şi relaţii publice, poţi deveni consilier în administraţia publică, în mass-media, purtător de cuvânt, manager pentru proiecte de dezvoltare comunitară, expert pe probleme de integrare, cercetător în unităţi abilitate de a realiza prognoze socio-politice, jurnalist, director de campanii publicitare şi de imagine, politolog, coregraf, maestru de balet, pedagog de specialitate, balerin cu studii superioare, cadru didactic pentru învăţământul liceal şi universitar.

Vei putea participa la numeroase training-uri, schimburi de experienţă, programe comune şi colaborări cu facultăţi şi universităţi similare din ţări membre ale Uniunii Europene, distinse prin tradiţie şi reuşite deosebite în învăţământ. Practica desfăşurată pe lângă instituţii specializate este unul dintre atuurile noastre.

Vei beneficia de ştiinţa şi exemplul de înalt profesionalism şi moralitate ale cadrelor noastre, precum şi de materiale didactice demne de performeri. Datorită relaţiilor ştiinţifice şi culturale pe care staful şi cadrele Universităţii noastre le-au stabilit cu numeroase personalităţi şi instituţii de presă, administraţie şi învăţământ, vei fi sprijinit nu doar în perioada studiilor, ci şi după ce vei ieşi în viaţă.

Studenţii cu rezultate remarcabile pot urma în paralel o a doua specialitate în cadrul Universităţii noastre, taxa de studii fiind cu 50 % mai mică.

Temele propuse pentru studiile masterat acoperă o arie largă din tot ceea ce înseamnă astăzi comunicare socială, relaţii publice şi artele spectacolului de teatru (coregrafie).

@spiră să devii o individualitate...

***

Faculty of Arts and Sciences from Romanian University of Sciences and Arts “Gheorghe Cristea” invites you to build up together a high quality cult in academic and daily life.

One of our goals is to create
Distinct individuality, not only simple citizens

Scientific and cultural informations are transmitted from teacher to student through direct dialogue by exposing open debate - sometimes we can talk about a round table with one corner - without neglecting the importance of modern training and ability of students, but without destroy the power of living word which instantly informs and forms, in the spirit of the ancient schools.

This way of teaching and assimilation of scientific information not only helps the student to acquire some substantial theoretical knowledge, but also to see demonstrated in the context of the period in which we live. Thus, keeping ratio and proportions, the student has the opportunity to gradually become a teacher's potential future colleague.

As the graduate of our faculty, you can build a career as a specialist in various national and international institutions dealing with communication and public relations, can become a counselor in public administration, the media spokesperson, manager for community development projects, expert for integration issues, researcher for units ability to achieve socio-political forecasts, journalist, director of advertising and image campaigns, political scientist, choreographer, ballet master, teacher specialist, dancer with higher education, teacher for high-school and university.

You can participate in numerous training, exchanges, joint programs and collaboration with colleges and universities from the European Union countries, distinguished by traditionally and outstanding achievements in education. Practice carried out to specialized institutions is one of our strengths.

You will benefit from science and example of high professionalism and morality of our teachers and teaching materials worthy performers. Due to cultural and scientific relations and teaching staff of the University that they have established with our VIPs and media institutions, government and education, you will be supported not only studying, but after you get out alive.

Students with outstanding results can enroll in a second parallel at the University, with 50% lower tuition fees.

Themes for masters studies cover a wide range of everything that today's social communication, public relations and performing arts theater (choreography).

@spiring to become an individuality…
www.ugc.ro


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu